Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů SKI Bílá – služby s.r.o.

Jako provozovatel předního sportovního areálu SKI Bílá v Beskydech bereme ochranu osobních údajů zodpovědně a veškeré informace, které od Vás získáváme, zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy. Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”).

Prostřednictvím tohoto textu Vám chceme přiblížit, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, kde tyto osobní údaje získáváme, k jakým účelům a jak je využíváme, jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme, jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a kam se případně můžete obrátit, pokud máte pocit, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá, jak by mělo.

Obecné informace

Naše společnost vystupuje při zpracování Vašich osobních údajů, které od Vás získala za účelem naplnění jednoho nebo více účelů zpracování, jako správce osobních údajů. Jako správce jsme nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Naše kontaktní údaje jsou následující:

SKI Bílá – služby s.r.o.

IČO 26874440

se sídlem: Bílá 173, 739 15 Staré Hamry (dále také „správce“ nebo „společnost“)

 

email: areal@skibila.cz

telefon: +420 602 632 145

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky a Vašeho chování na našich webových stránkách. Dále zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Identifikační údaje slouží k Vaší jasné a jednoznačné identifikaci, zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ podnikatele.

Kontaktní údaje nám umožňují kontakt s Vámi, zejména Vámi uvedený email, adresa a telefonní číslo.

Údaje o Vašich objednávkách jsou například údaje o zboží a službách, které jste si objednali, doručovací údaje a číslo účtu.

Komunikační údaje jsou údaje o komunikaci mezi námi a našimi zákazníky jako je zejména obsah emailových zpráv.

Údaje o Vašem chování na webových stránkách, tedy informace o tom, z jakých zařízení přistupujete k našim službám elektronickou cestou. Napomáhá nám to zlepšovat naše služby, Váš uživatelský komfort a Vaši bezpečnost. Jedná se o IP adresu, informace o Vašem prohlížeči a hardwaru zařízení. V tomto ohledu dochází k ukládání cookies do Vašeho zařízení. Získané údaje využíváme v aplikaci Google Analytics a Google ADS.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů, které mají svůj právní základ ve Vámi uděleném souhlasu, v jednání o uzavření nebo plnění smlouvy, v plnění právní povinnosti či v ochraně našeho právem chráněného zájmu. Dále se dozvíte více o tom, za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje i o právním základu jejich zpracování.

Uzavření a plnění smlouvy

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je „plnění smlouvy“ mezi Vámi a námi jako správcem. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem. Důsledkem jejich neposkytnutí osobních údajů může být neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Při objednávce vyžadujeme Vaše osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (např. jméno a adresa, kontakt).

Marketingové oslovování

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je náš „oprávněný zájem“. Naše vlastní zákazníky můžeme elektronicky kontaktovat a zaslat jim newsletter obchodu nebo jinou obdobu obchodního sdělení jako je kupříkladu přání k narozeninám se slevovým kupónem. Osoby, které našimi zákazníky nejsou, můžeme marketingově oslovit, jakmile obdržíme jejich souhlas s využitím elektronického kontaktu.

Plnění právní povinnosti a ochrana práv a právem chráněných zájmů

Dalším ze zákonných důvodů zpracování je i „plnění našich právní povinností“ jako správce osobních údajů. Jedná se například o povinnosti plynoucí z daňových a účetních předpisů. Oprávněným zájmem je i vymáhání pohledávek v intencích právního řádu.

Z naší strany jako správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Zlepšování služeb

Pokud navštívíte naše webové stránky, je naším „oprávněným zájmem“ Vaše chování vyhodnocovat za účelem analýzy a statistiky nebo testování integrity a odolnosti našich systémů proti neoprávněným zásahům.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou vzhledem k účelům jejich zpracování. Pokud zjistíme, že osobní údaje nejsou potřebné pro žádný ze stanovených účelů, vymažeme je.

 1. Pro účely uzavření a plnění smlouvy a výkonu práv a povinností souvisejících se smlouvou zpracováváme údaje po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 10 let od ukončení smlouvy nebo uplynutí záruční doby.
 2. Pro účel zasílání obchodních sdělení našim zákazníkům nejdéle po dobu 3 let od uplynutí smlouvy, případně do doby podání námitky nebo odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení.

Pro účel plnění právní povinnosti zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytnou, například k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Pro účel zlepšování našich služeb zpracováváme osobní údaje nejdéle po dobu 2 let.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Vaše osobní údaje můžeme pro výše uvedené účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány

 • externí advokátní kanceláři,
 • dodavatelům podílejícím se na dodání zboží a služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zpracovatelům, kteří naší společnosti poskytují služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zpracovatelům, kteří naší společnosti poskytují webové, cloudové a marketingové služby,
 • společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., která pro nás zajišťuje zejména služby šíření obchodních sdělení. Zpracování osobních údajů se řídí zásadami zpracování osobních údajů uvedenými na webových stránkách www.ecomail.cz.

Tito zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou a po celou dobu zpracování naší společnosti zůstanou zavázáni k dodržování veškerých bezpečnostních opatření a zásad při nakládání s Vašimi osobními údaji, jimiž se řídí sama naše společnost.

Vaše práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo opravu osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“),
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat písemně nebo elektronicky na adrese sídla správce nebo prostřednictvím emailu areal@skibila.cz.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, včetně technických opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Slovníček pojmů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o konkrétním identifikovaném nebo identifikovatelném člověku (např. jméno, adresa, e-mail, rodné číslo).

Oprávněný zájem je zájem naší společnosti na zpracování osobních údajů, které můžete legitimně očekávat, a který nezasahuje nad míru do Vašeho soukromí a práva na ochranu osobních údajů.

Správce je osoba určující účel a prostředky zpracování osobních údajů. Zpracováním může pověřit zpracovatele.

Zpracovatel je osoba, která byla správcem pověřena určitou činností, pro jejíž výkon je nezbytné zpracovávat osobní údaje.

Účel je důvod zpracování, ke kterému využíváme Vaše osobní údaje.

Zpracování je jakákoliv operace, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji. Zpracováním je také uchování osobních údajů

Závěrečná ustanovení

Tato pravidla budeme průběžně aktualizovat. Aktuální znění pravidel ochrany osobních údajů vždy uveřejníme na našich webových stránkách.

Tato pravidla jsou platná a účinná ke dni 1. 1. 2020.

 

SKI Bílá – služby s.r.o.